Skip to main content

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

KIKO NEDERLAND B.V.

Address: Valkenburgerweg 67, 6419 AP Heerlen, Chamber of Commerce number 61621102, VAT number NL 854417072B01

 

 

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (DATA PROTECTION OFFICER - DPO)

E-mailadres: dpo.kikobe_nl@percassi.com 

 

 

VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

Identiteitsgegevens*. Contactgegevens*. Gegevens met betrekking tot aanko(o)p(en). Gegevens over browse-activiteiten (zie het Cookiebeleid, dat in te zien is vanaf de homepagina www.kikocosmetics.com/nl-nl/

 

 

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING RECHTSGROND VAN DE VERWERKING PERIODE GEDURENDE WELKE DE PERSOONSGEGEVENS ZULLEN WORDEN OPGESLAGEN
De aankoop van goederen of diensten online, beheer van defectmeldingen en afhandeling van klachten, klantenservice. Uitvoer van een contract dat de betrokkene betreft. Bewaard gedurende de looptijd van het contract met de klant, zo lang als deze gegevens nodig zijn voor de uitvoer daarvan, en tot 5 jaar vanaf het einde van de relatie.
Om te voldoen aan regelgevings- en wettelijke verplichtingen zoals bepaald door toepasselijke nationale en internationale wetten. Noodzaak om te voldoen aan en door de wet opgelegde verplichting Bewaard zo lang als vereist is door de wettelijke verplichting.
Indien nodig om de rechten van het bedrijf in gerechtelijke procedures te beoordelen/uit te voeren en/of te beschermen. Gerechtvaardigd belang. Bewaard tijdens de loop van de gerechtelijke procedure en gewist wanneer gewone en buitengewone rechtsmiddelen tegen het besluit niet meer mogelijk zijn.
Buitengerechtelijke invordering. Gerechtvaardigd belang. Bewaard tot de afsluiting van een schuldsaneringsprocedure of, bij gebreke daarvan, zodra het verjaringsstatuut voor schuldinvordering geldt.
Registratie op de website www.kikocosmetics.com/nl-nl/; inschrijven voor een van de loyaliteitsprogramma's en/of het bijhouden van gegevens in de CRM-database van het bedrijf. Toestemming (optioneel en te allen tijde herroepbaar. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Je kunt je altijd afmelden als onderwerp van registratie op de website, loyaliteitsprogramma's en/of het bijhouden van gegevens in de database van het bedrijf door contact op te nemen met privacy.kikobe_nl@percassi.com Bewaard tot 3 jaar vanaf het einde van de relatie met de klant voor marketingdoeleinden of bij het intrekken van de toestemming; Bewaard tot 5 jaar vanaf het einde van de relatie met klant voor het beheer van de relatie met de klant of bij het intrekken van de toestemming.
Het uitvoeren van exclusieve, aangevraagde diensten (gift cards, tracering van de bestelling, wish-lists, volledige tevredenheid of geld terug-garanties, enz.) Toestemming (optioneel en te allen tijde herroepbaar. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Je kunt je altijd afmelden als onderwerp van het uitvoeren van exclusieve, aangevraagde diensten (gift cards, tracering van bestellingen, wish lists, volledige tevredenheid of geld terug-garanties, enz.), deelname aan wedstrijden, prijsuitreikingen, loyaliteitsprogramma's en online verkoopcampagnes of via social media, door contact op te nemen met privacy.kikobe_nl@percassi.com Bewaard tot 3 jaar vanaf het einde van de relatie met de klant voor marketingdoeleinden of bij het intrekken van de toestemming.
Deelname aan wedstrijden, evenementen, prijsuitreikingen, loyaliteitsprogramma's en online verkoopcampagnes of via social media. Toestemming (optioneel en te allen tijde herroepbaar. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Je kunt je altijd afmelden als onderwerp van het uitvoeren van exclusieve, aangevraagde diensten (gift cards, tracering van bestellingen, wish lists, volledige tevredenheid of geld terug-garanties, enz.), deelname aan wedstrijden, prijsuitreikingen, loyaliteitsprogramma's en online verkoopcampagnes of via social media, door contact op te nemen met privacy.kikobe_nl@percassi.com Bewaard tot 3 jaar vanaf het einde van de relatie met de klant voor marketingdoeleinden of bij het intrekken van de toestemming.
Direct-marketingdoeleinden: bijvoorbeeld het verzenden via automatische contactmethoden (zoals via tekstberichten, MMS, e-mail, social networks, apps voor instant messaging en push-meldingen) en traditionele contactmethoden (zoals per post en telefoongesprekken met operators) - promotionele en commerciële communicatie met betrekking tot diensten/producten die door het bedrijf worden aangeboden of de aankondiging van bedrijfsevenementen, het meten van klanttevredenheidsniveaus en het uitvoeren van marktonderzoeken en statistische analyses. Toestemming (optioneel en te allen tijde herroepbaar. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Je kunt je altijd afmelden als onderwerp van profilering met betrekking tot direct marketing door contact op te nemen met privacy.kikobe_nl@percassi.com Bewaard tot 3 jaar vanaf het einde van de relatie met de klant voor marketingdoeleinden of bij het intrekken van de toestemming.
Doeleinden van profilering: analyseren van je voorkeuren, gewoonten, gedrag en interesses, inclusief het opslaan van cookies op de harde schijf van je computer (bijv. analyseren van je browse-activiteiten, traceren van geselecteerde producten en de inhoud van je virtuele winkelwagen, enz. Raadpleeg ons cookiebeleid op de homepage van www.kikocosmetics.com/nl-nl/) zodat we je gepersonaliseerde commerciële communicatie/doelgerichte promotionele campagnes/aanbiedingen en diensten die passen bij jouw behoeften/voorkeuren kunnen toesturen via automatische contactmethoden (zoals via tekstberichten, MMS, e-mail, social networks, apps voor instant messaging en push-meldingen) en traditionele contactmethoden (zoals per post en via telefoongesprekken met operators. Toestemming (optioneel en te allen tijde herroepbaar). Totdat toestemming wordt ingetrokken
Meedelen/doorgeven van gegevens naar bedrijven van de Odissea Group: je biografische persoonsgegevens en contactgegevens worden meegedeeld aan de bedrijven van de Odissea Group waarvan KIKO NEDERLAND B.V. lid is (Womo S.r.l., Bullfrog S.r.l., D-retail S.r.l., Madina S.r.l., Hexagon S.p.a., etc.) zodat deze bedrijven marketingactiviteiten kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld het verzenden via elektronische - zoals tekstberichten, MMS, e-mails, social networks, apps voor instant messaging en push-meldingen en traditionele contactmethoden - zoals telefoongesprekken met een vertegenwoordiger en normale post - van promotionele en commerciële communicatie met betrekking tot de diensten/producten die worden aangeboden door het bedrijf of de aankondiging van bedrijfsevenementen, het meten van de klanttevredenheidsniveaus en het uitvoeren van marktonderzoeken en statistische analyses) met betrekking tot hun producten.    

 

 

Aan het einde van de opslagperiode waarnaar hierboven wordt verwezen, worden de gegevens vernietigd, gewist of anoniem gemaakt.

 

 

VERPLICHTING TOT HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

Gegevens die zijn gemarkeerd met een asterisk (*) in het formulier voor gegevensverzameling, moeten worden verstrekt om het contract af te kunnen sluiten en uit te kunnen voeren, daarom belemmert het weigeren om die gegevens te verstrekken het aangaan en uitvoeren van het contract.

 

 

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De gegevens kunnen worden verwerkt door externe instanties die optreden als verwerkingsverantwoordelijke, zoals overheidsinstanties of inspectie- en controle-instanties. Alle instanties die elektronische betalingsservices bieden op hun eigen betalingssysteem zijn onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken.

Bovendien kunnen dergelijke gegevens namens het bedrijf worden verwerkt door externe instanties die zijn aangewezen als verwerker en aan wie de juiste bedrijfsinstructies worden gegeven. Deze instanties kunnen in de volgende categorieën vallen:

bedrijven die e-mail-verzendingsdiensten bieden;

bedrijven die de diensten leveren die van essentieel belang zijn voor het nastreven van de doeleinden die in deze kennisgeving worden beschreven (mediabureau's, IT-leveranciers, verzenders, enz.);

bedrijven die ondersteuning bieden voor het uitvoeren van marktonderzoeken.

 

 

DERDEN DIE GEMACHTIGD ZIJN OM GEGEVENS TE VERWERKEN

Je persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door medewerkers van het bedrijf die belast zijn met het nastreven van de hierboven uiteengezette doeleinden, die uitdrukkelijk zijn gemachtigd tot het verwerken van gegevens en die de juiste richtlijnen voor gegevensverwerking hebben ontvangen.

 

 

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE

Er worden geen gegevens overgedragen buiten de Europese Unie.

 

 

RECHTEN VAN DE BETROKKENE - KLACHTEN INDIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Door contact op te nemen met het kantoor privacy.kikobe_nl@percassi.com of met het DPO-adres: dpo.kikobe_nl@percassi.com kan de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijke of de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) vragen om inzage van persoonsgegevens, of de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en het aanvullen en wissen van persoonsgegevens en heeft deze ook het recht om de verwerking van de gegevens te beperken[1] in de gevallen die worden beschreven in artikel 18 van de AVG, en bezwaar te maken tegen de verwerking in het geval van gerechtvaardigde belangen van een verwerkingsverantwoordelijke.

Waar de verwerking is gebaseerd op toestemming of nodig is voor het uitvoeren van een contract waar de betrokkene partij van is, of om stappen te nemen op verzoek van de betrokkene voor het afsluiten van een contract, en de persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés worden verwerkt, heeft de betrokkene het recht de hem betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat te verkrijgen en, als dat technisch haalbaar is, het recht om de persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen zonder daarbij te worden gehinderd.

Betrokkenen hebben het recht om te allen tijde de gegeven toestemming voor marketing- en/of profileringsdoeleinden in te trekken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, inclusief eventuele profilering in verband met direct marketing. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor iedere betrokkene die wenst dat voor de bovengenoemde doeleinden uitsluitend contact wordt opgenomen op traditionele wijze om zijn/haar bezwaar alleen aan te geven voor de ontvangst van communicatie via elektronische weg.

Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit van de staat waarin de vermeende schending heeft plaatsgevonden.

 

[1] Wat is het recht van beperking?

Dat is de tijdelijke verwerking van gegevens die alleen bestaat uit het bewaren van gegevens, in de volgende gevallen:

De betrokkene betwist de juistheid van zijn/haar persoonsgegevens, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid te controleren;

De verwerking is onrechtmatig omdat de betrokkene tegen het wissen van zijn/haar persoonsgegevens is en om beperking van het gebruik ervan verzoekt;

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig, maar de betrokkene heeft zijn/haar gegevens nodig voor gerechtelijke procedures;

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21.1 in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan zijn/haar gerechtvaardigde gronden.

 

 

 

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN ONLINE KLANTEN COOKIEBELEID KRACHTENS VERORDENING (EU) 2016/679 ("AVG")

 

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER IN OVEREENSTEMMING MET VERORDENING (EU) 2016/679 ("AVG") - NIEUWSBRIEVEN 

 

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER  IN OVEREENSTEMMING MET VERORDENING (EU) 2016/679 ("AVG") - CONTACT

Registreer je op de site

om makkelijker en sneller te kunnen bestellen

VERZENDING express IN 2-4 DAGEN

na in ontvangstname door de koerier

KIKO KISSES

VEEL MEER DAN EEN LOYALITEITSPROGRAMMA

GEMAKKELIJK RETOURNEREN

tot 14 dagen vanaf de aflevering