Skip to main content

De verwerkingsverantwoordelijke

KIKO S.p.A., met maatschappelijke zetel te 24122 Bergamo (Italië), via Giorgio e Guido Paglia n. 1/D, btw-nummer: 02817030162, Italiaanse fiscale code: 12132110151 (de “Vennootschap”).

E-mailadres: dpo.kiko@kikocosmetics.com


BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Website www.kikocosmetics.com, App of andere mobiele apparaten, geautomatiseerde enquêtes en marktonderzoeken, Kiko winkels

DOEL VAN DE VERWERKING

RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

DATARETENTIE

A) Contract:

•    Uitvoering van een verkoopovereenkomst tussen de Vennootschap en de betrokkene (niet-geregistreerde gebruiker – website);

•    Uitvoering van een overeenkomst, i.e., lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma van Kiko Kisses (in de winkel/online).

Als gevolg van het bovengenoemde contract: geniet van de diensten van de Vennootschap, zowel in de winkel als online via de website www.kikocosmetics.com ("Website") of de App KIKO KISSES ("App"). Bijvoorbeeld: service na verkoop; wedstrijden; registratie op de Website of op de App; opvragen van informatie via het contactgedeelte van de Website of via instant messaging; beoordeel geteste producten via uw online account of via een daartoe speciaal bestemde sectie; of enige andere dienst van de Vennootschap.  

Uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, e.g., bij het opvragen van informatie via het contactgedeelte van de Website www.kikocosmetics.com)

Art. 6, §1, b) AVG.

 

Voor de duur van de overeenkomst en, na geldigheid, voor een gewone periode van 10 jaar.

Voldoen aan de administratieve en boekhoudkundige verplichtingen die worden opgelegd in de toepasselijke nationale wetgeving.

Voldoen aan de wettelijke verplichting die rust op de verwerkingsverantwoordelijke.

Art. 6, §1, c) AVG.

Voor de duur van de overeenkomst en, na geldigheid, voor een gewone periode van 10 jaar.

B) Directe marketing: verzending, via geautomatiseerde contactmiddelen (e-mail – instant messaging), van reclamemateriaal, nieuwsbrieven, promotionele en commerciële communicatie m.b.t. producten en/of evenementen van de Vennootschap, evenals marktonderzoeken en statistische analyse. 

Toestemming (optioneel en op elk moment herroepbaar) gegeven door betrokkenen die minstens 16 jaar oud zijn.

Art. 6, §1, a) AVG.
 

24 maanden vanaf de registratie/aanmaak van uw KIKO KISSES account, of tot de intrekking van de toestemming, indien dit anterieur is.

C) Profilering: analyse van uw voorkeuren, koopgedrag, gerelateerde gedragingen en/of interesses, teneinde u commerciële communicatie op maat te kunnen sturen.

Toestemming (optioneel en op elk moment herroepbaar) gegeven door betrokkenen die minstens 16 jaar oud zijn.

Art. 6, §1, a) AVG.

 

Om uw koopgedrag te analyseren, zal de Vennootschap, indien zij daartoe gemachtigd wordt, rekening houden met de aankopen die u deed in de afgelopen 12 maanden. 

D) Communicatie/overdracht van persoonsgegevens aan derden (in het bijzonder: vennootschappen binnen de Groep waartoe de Vennootschap behoort). Uw ID-gegevens en uw contactgegevens worden aan de bovengenoemde derde partijen medegedeeld voor directe marketingdoeleinden (e.g., verzending van communicatie via geautomatiseerde contactmiddelen zoals SMS, e-mails, sociale netwerken en instant messaging) m.b.t. hun producten.

Toestemming (optioneel en op elk moment herroepbaar) gegeven door betrokkenen die minstens 16 jaar oud zijn.

Art. 6, §1, a) AVG.

 

Voor de tijd die strikt noodzakelijk is om uw persoonsgegevens door te geven aan derden of tot intrekking van de toestemming, indien dit anterieur is. 

Na het verstrijken van de bovengenoemde dataretentieperiodes worden persoonsgegevens vernietigd, geannuleerd of geanonimiseerd volgens de technische annulerings- en back-upprocedures van de Vennootschap. 

 

2.1 – PERSOONSGEGEVENS VERWERKT VOOR CONTRACTUELE EN JURIDISCHE DOELEINDEN

ID-gegevens, contactgegevens, contractgegevens (e.g., klantencode, productcode, bestelnummer), fiscale gegevens, gegevens m.b.t. de aankopen van de betrokkene, gegevens die zijn verkregen tijdens de registratie op de Website, op de App of op andere mobiele apparaten, browsegegevens, van de betrokkene vereiste informatie, e.d.

 

2.2 – PERSOONSGEGEVENS VERWERKT VOOR MARKETINGDOELEINDEN


ID-gegevens, contactgegevens, contractgegevens (e.g., productcode, totaalbedrag van de aankopen), gegevens m.b.t. de aankopen van de betrokkene, gegevens die zijn verkregen tijdens de registratie op de Website, op de App of op andere mobiele apparaten, browsegegevens, gegevens verstrekt door de betrokkene bij het vragen van teststalen van de Vennootschap en bij het testen van de producten. Persoonsgegevens hebben alleen betrekking op betrokkenen die minstens 16 jaar oud zijn.

 

2.3 – PERSOONSGEGEVENS VERWERKT VOOR PROFILERINGSDOELEINDEN

ID-gegevens, contactgegevens, contractgegevens (e.g., productcode, totaalbedrag van de aankopen), gegevens m.b.t. de aankopen, gegevens m.b.t. de producten die zijn gezien en/of toegevoegd aan de winkelwagen maar niet zijn gekocht, gegevens die zijn verkregen tijdens de registratie op de Website, op de App of op andere mobiele apparaten, browsegegevens, gegevens verstrekt door de betrokkene bij het vragen van teststalen van de Vennootschap en bij het testen van de producten. Persoonsgegevens hebben alleen betrekking op betrokkenen die minstens 16 jaar oud zijn.

 

2.4 – PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERSTREKT/OVERGEDRAGEN AAN DERDEN

ID-gegevens en contactgegevens. 

 

3. – VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verstrekking van persoonsgegevens zoals voorzien in paragraaf 2.1 voor doel A van de Informatienota (uitvoering van de overeenkomst) is noodzakelijk om uw aankoop te beheren en de gerelateerde diensten uit te voeren die u heeft aangevraagd. Als u dergelijke gegevens niet verstrekt, is het voor u onmogelijk om de bestelling te plaatsen en te genieten van de bovengenoemde diensten.
 
De verstrekking van persoonsgegevens zoals voorzien in paragrafen 2.2 en 2.3 voor doel B en C van de Informatienota (resp. directe marketing en profilering) is optioneel en afhankelijk van uw toestemming. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door uw account op de Website (“Privacy instellingen”) of in de App (“Voorkeuren – Persoonlijke gegevens”) in te voeren, of door een e-mail te sturen naar dpo.kiko@kikocosmetics.com. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw eerder gegeven toestemming (voor marketing- en/of profileringsdoeleinden). 

De verstrekking van persoonsgegevens zoals voorzien in paragraaf 2.4 voor doel D van de Informatienota (communicatie/overdracht van persoonsgegevens aan derden) is optioneel. Bijgevolg zullen uw gegevens niet worden overgedragen indien u dit weigert. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door uw account op de Website (“Privacy instellingen”) of in de App (“Voorkeuren – Persoonlijke gegevens”) in te voeren, of door een e-mail te sturen naar dpo.kiko@kikocosmetics.com. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw eerder gegeven toestemming.

 

4. – CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS/ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door externen die optreden als verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig artikelen 4 en 24 AVG, zoals bijvoorbeeld: overheidsinstanties of toezichthoudende instanties, openbare of particuliere instanties die het recht hebben om persoonsgegevens op te vragen, adviesbureaus, vrije beroepen zoals advocaten, belastings- en douanediensten, adviseurs en verzekeringsmaatschappijen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door externen die door de Vennootschap zijn aangewezen als verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig artikel 28 AVG. Deze ontvangen van de Vennootschap de nodige instructies om de goede verwerking van de persoonsgegevens te verzekeren. Deze verwerkingsverantwoordelijke valt binnen één van de volgende categorieën: bedrijven die e-mailverzenddiensten aanbieden, bedrijven die het onderhoud en de implementatie van de Website aanbieden, bedrijven die diensten voor marktonderzoek aanbieden, bedrijven die service na verkoop en assistentie aanbieden aan consumenten, scheepvaart- of vrachtwagenbedrijven, bedrijven die marketingdiensten aanbieden, bedrijven binnen Kiko Group om intragroepsdiensten te verlenen en de aankopen in hun winkel(s) te beheren.
 

  5. – BETROKKENEN GEAUTORISEERD DOOR  DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Uw persoonsgegevens zullen ook worden verwerkt door de werknemers van de Vennootschap die behoren tot de gebieden die verantwoordelijk zijn voor het bereiken van de voormelde verwerkingsdoeleinden. 

Dergelijke werknemers zijn geautoriseerd door de verwerkingsverantwoordelijke en hebben voldoende instructies ontvangen om persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig artikel 29 AVG.

6. – OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDE LANDEN OF INTERNATIONALE ORGANISATIES

Aangezien de activiteiten van de Vennootschap op mondiaal niveau worden uitgevoerd, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar personen die optreden als verwerkingsverantwoordelijke in landen binnen of buiten de Europese Unie. Uiteraard worden  de overdrachten naar landen buiten de Europese Unie uitgevoerd volgens de relevante wettelijke bepalingen. Er wordt gezorgd voor een passend beschermingsniveau voor de betrokkenen.


7. – UW RECHTEN ALS BETROKKENE – KLACHT BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEI

Door contact op te nemen met de Vennootschap en de functionaris voor gegevensbescherming op het adres  dpo.kiko@kikocosmetics.com, heeft u het recht om toegang en inzage te verkrijgen in uw persoonlijk dossier (artikel 15 AVG), om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen (artikel 16 AVG), om persoonsgegevens te wissen in de gevallen voorzien in de wet (artikel 17 AVG) of om beperking van de verwerking van de persoonsgegevens te verkrijgen (artikel 18 AVG). 

Bovendien heeft u op grond van artikel 20 AVG, met verwijzing naar de verwerkingsdoeleinden o.b.v. het contract of de toestemming die via geautomatiseerde middelen worden uitgevoerd, het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat, alsook het recht om die gegevens zonder belemmering van de Vennootschap door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke indien dit technisch haalbaar is.

U heeft het recht om de gegeven toestemming voor marketing- en/of profileringsdoeleinden te allen tijde in te trekken, evenals het recht om te allen tijde bezwaar te formuleren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketing- en/of profileringdoeleinden door uw account op de Website (sectie “Privacy instellingen”) of in de App (“Voorkeuren – Persoonlijke gegevens”) in te voeren, of door een e-mail te sturen naar dpo.kiko@kikocosmetics.com.

Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, d.i., de Italiaanse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens   (https://www.garanteprivacy.it/).

 

8. – UPDATE VAN DE INFORMATIENOTA

De verwerkingsverantwoordelijke houdt zich het recht voor om de huidige informatienota te allen tijde te wijzigen of te updaten. Hieronder vindt u de datum van de laatste update terug: 

   Laatste update: 21.09.2020
 

 

 

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN ONLINE KLANTEN COOKIEBELEID KRACHTENS VERORDENING (EU) 2016/679 ("AVG")

 

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER IN OVEREENSTEMMING MET VERORDENING (EU) 2016/679 ("AVG") - NIEUWSBRIEVEN 

 

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER  IN OVEREENSTEMMING MET VERORDENING (EU) 2016/679 ("AVG") - CONTACT