Skip to main content

Zakres stosowania

Odpowiadając #KIKOYes i/lub umieszczając treści z hasztagiem #KIKOTrendsetters, #KIKOMilano lub z innymi hasztagami przekazywanymi co pewien czas przez KIKO, uznajesz i potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz niniejsze Warunki korzystania w zakresie publikacji i wykorzystania przez KIKO Twoich treści, takich jak zdjęcia, teksty, filmy i inne materiały („Treści”).

Aby ułatwić ich gromadzenie i przekazywanie na stronę internetową KIKO (www.kikocosmetics.com) („Strona internetowa”) oraz do kanałów mediów społecznościowych, KIKO zatrudniła usługodawcę Live Story Inc. („Live Story”).

Jeżeli zmienisz zdanie w kwestii udostępniania swoich Treści, możesz zawsze napisać e-maila do PrivacyUgcManagement@kikocosmetics.com lub usunąć Treść z konkretnego portalu społecznościowego.

KIKO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania bez wcześniejszego zawiadomienia, poprzez ich opublikowanie w zmienionej postaci. W związku z tym zapraszamy do ponownego zapoznania się z Warunkami korzystania za każdym razem, gdy udzielisz pozwolenia lub zgody na publikację swoich Treści.

Licencja na Treści

Niniejszym udzielasz KIKO, która może korzystać z usług stron trzecich (np. usługodawców, agencji marketingowych i agencji public relations), ogólnej, bezterminowej, bezpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej i podlegającej podlicencjonowaniu licencji na korzystanie z Twoich Treści.

może wykorzystywać i publikować Treści na dowolnym kanale komunikacji, na przykład między innymi na swoich własnych stronach w portalach społecznościowych (np. Facebooku, Instagramie, Twitterze), w swoich newsletterach oraz za pośrednictwem wszelkich materiałów promocyjnych i reklamowych zarówno online, jak i offline, w tym również reklam w punktach sprzedaży detalicznej KIKO. Informujemy ponadto, że powyższe portale społecznościowe są platformami należącymi do stron trzecich i w związku z tym rozpowszechnianie i wykorzystywanie Treści za pośrednictwem tych portali będzie regulowane warunkami korzystania określonymi przez te strony trzecie w odniesieniu do wyżej wymienionych platform. KIKO przewidziała również specjalną sekcję na swojej Stronie internetowej o nazwie „KIKOTrendsetters” („Galeria”), której zarządcą i moderatorem jest Live Story i która jest przeznaczona do prezentowania przez użytkowników ich doświadczeń w świecie oraz ich sposobu postrzegania kosmetyków. Używając hasztagu #KIKOTrendsetters, wyrażasz ponadto zgodę na publikację swoich Treści w Galerii i na ich udostępnianie innym użytkownikom lub osobom odwiedzającym Galerię.

KIKO może wykorzystywać, wyświetlać, odtwarzać, rozpowszechniać, przekazywać, zmieniać i/lub modyfikować Twoje Treści, a także tworzyć dzieła wynikające z innych treści i powiązane z nimi w dowolny sposób i całkowicie według własnego uznania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i bez zmiany ich treści oraz znaczenia, w taki sposób, aby były użyteczne.

Niniejszym potwierdzasz, przedstawiasz i zapewniasz:

że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści;

że jesteś właścicielem wszystkich praw dotyczących Twoich Treści i/lub uzyskałeś odpowiednie prawa i zezwolenia od jakiejkolwiek innej osoby i/lub podmiotu, który zarządza jakimkolwiek prawem związanym z powyższymi Treściami lub korzysta z niego w inny sposób;

że masz co najmniej 18 lat;

że wykorzystanie Twoich Treści w sposób opisany w niniejszych warunkach nie narusza praw, w tym między innymi praw autorskich, praw ochronnych na znak handlowy, praw patentowych, praw tajemnicy handlowej, praw ochrony prywatności, praw reklamy, autorskich praw osobistych, praw wynikających z własności lub innych praw jakiegokolwiek innego podmiotu ani też żadnych praw, zasad lub przepisów prawnych oraz

że Treści nie są obraźliwe, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne, niewłaściwe, nieprzyzwoite, nie zawierają gróźb, elementów molestowania, obelg, ani nie są w inny sposób niezgodne z prawem.

Niniejszym wyrażasz również zgodę na zwolnienie od obowiązków oraz z wszelkiej odpowiedzialności KIKO oraz jakąkolwiek stronę trzecią działającą w jej imieniu w jakikolwiek sposób związany z wykorzystaniem Twoich Treści przez KIKO. W żadnym wypadku KIKO nie ponosi odpowiedzialności za Twoje Treści, w tym również za ewentualne błędy lub przeoczenia dotyczące Treści lub za ewentualne straty bądź jakiegokolwiek rodzaju szkody poniesione przez użytkownika w związku z treściami udostępnionymi za pośrednictwem dowolnych środków na Stronie internetowej.

Każdy może zgłosić KIKO Treści, które uzna za sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawnymi i/lub z zasadami ustalonymi w niniejszym dokumencie, wysyłając informację do PrivacyUgcManagement@kikocosmetics.com

KIKO zastrzega sobie prawo do niewykorzystania Treści z jakiegokolwiek powodu i zawsze może usunąć jakąkolwiek Treść, jeżeli, według jej niepodważalnego przekonania, jest ona niezgodna z niniejszymi Warunkami korzystania.

Ochrona danych osobowych

Umieszczając Treści z jakimkolwiek hasztagiem, o którym mowa w niniejszym dokumencie lub hasztagiem dostarczonym w inny sposób przez KIKO, wyrażasz zgodę, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych dostarczonych ewentualnie jako element Treści odbywało się zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania, Polityką ochrony danych i przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych.

Prawa własności intelektualnej

Informacje znajdujące się na Stronie internetowej, na kontach w mediach społecznościowych i w innych będących własnością KIKO, a także umieszczone w nich materiały, są wyłączną własnością KIKO. Zabrania się korzystania z tych informacji w jakikolwiek sposób, również tylko częściowo, bez uprzedniego pisemnego pozwolenia KIKO, na rzecz której zastrzeżone są wszelkie stosowne prawa własności intelektualnej. Jesteś świadomy i zgadzasz się, że nie będziesz nabywać żadnych praw własności lub innych praw do informacji zastrzeżonych i materiałów KIKO w momencie udzielenia pozwolenia na korzystanie z Twoich Treści lub innego korzystania ze Strony internetowej bądź wejścia na nią.

Postanowienia różne

Niniejsze warunki korzystania są regulowane przepisami prawa włoskiego.

Wyrażasz zgodę, że w przypadku, gdy KIKO nie wykona lub nie skorzysta z żadnego tytułu prawnego lub działania zawartego w niniejszych Warunkach korzystania (lub z którego korzysta KIKO albo które jest zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawnymi), nie zostanie to uznane za formalną rezygnację z praw KIKO i że takie prawa lub środki odwoławcze pozostaną do dyspozycji KIKO.

Jeżeli jakikolwiek sąd właściwy w tej kwestii ustali, że jakakolwiek klauzula niniejszych Warunków korzystania jest nieważna, taka klauzula zostanie usunięta z niniejszych Warunków bez wpływu na pozostałą część Warunków korzystania. Pozostałe klauzule niniejszych Warunków korzystania zachowają swoją całkowitą skuteczność prawną.

KIKO S.p.a. (“KIKO”) udostępnia na swojej stronie internetowej www.kikocosmetics.com specjalną sekcję (“Gallery”), w której można bezpośrednio przesyłać treści, zdjęcia oraz filmy (“Treści” lub “Treści Generowane przez Użytkowników”) dotyczące Twojego doświadczenia w świecie KIKO oraz Twojego postrzegania kosmetyków, dającą także możliwość dzielenia się Twoimi spostrzeżeniami z innymi użytkownikami lub gośćmi Gallery.
Niniejsze warunki użytkowania (“Warunki Użytkowania”, czy też “WU”) regulują korzystanie z Gallery oraz Twoją interakcję z nią.

1. Zakres zastosowania Warunków Użytkowania
1.1. Wchodząc do Gallery i korzystając z niej na dowolnym komputerze, telefonie komórkowym, tablecie, konsoli lub innym urządzeniu, użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i że zobowiązuje się przestrzegania niniejszych Warunków Użytkowania. A w szczególności wstęp do Gallery oraz korzystanie z niej implikuje również specjalne zezwolenie, na podstawie i na mocy Art. 1341 i 1342 Włoskiego Kodeksu Cywilnego, zasad określonych na końcu niniejszych Warunków Użytkowania.

1.2. KIKO może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmienić niniejsze Warunki Użytkowania oraz właściwości Gallery. KIKO powinna powiadomić o wszelkich zmianach na swojej stronie internetowej, a dane zmiany powinny wejść w życie siedem dni po ich opublikowaniu. W przypadku braku akceptacji niniejszych Warunków Użytkowania, prosimy nie korzystać z Gallery.

1.3. KIKO korzysta z Olapic, dostawcy usług świadczonych przez strony trzecie, do gromadzenia, przetwarzania i moderowania treści generowanych przez użytkowników, które są publikowane w Gallery. Przed wprowadzeniem do Gallery jakichkolwiek Treści, prosimy zatem o zapoznanie się z warunkami użytkowania firmy Olapic umieszczonymi na stronie internetowej www.olapic.com/tos. Ani praktyki biznesowe, ani polityka prywatności firmy Olapic nie są objęte kontrolą KIKO; KIKO nie ponosi też odpowiedzialności i nie dochodzi jakichkolwiek roszczeń dotyczących ich dokładności czy legalności. KIKO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za czynności przeprowadzone bezpośrednio przez OLAPIC. Twoje relacje z Olapic są absolutnie autonomiczne i niezależne od Warunków Użytkowania.

2. Procedura rejestracji i przesyłania Treści
2.1. Treści Generowane przez Użytkowników mogą być przesłane do Gallery, zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej KIKO w sekcji “KIKOtrendsetters”, po zarejestrowaniu się.

2.2. Rejestracja jest zastrzeżona wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli osiemnaście (18) lat; rejestracja przez nieletnich stanowi naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania. Korzystając z Gallery potwierdzasz i gwarantujesz ukończenie co najmniej 18-ego roku życia.

2.3. Podczas procedury rejestracji, za wyjątkiem dostępu do Gallery przez Facebook, należy utworzyć osobiste konto ("Konto"), podając pseudonim i adres e-mail. Żadne dane zgromadzone przez KIKO w trakcie procedury rejestracji i tworzenia konta (za wyjątkiem pseudonimu) nie będą w żaden sposób widoczne dla innych użytkowników Gallery.

2.4. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie dokładnych i aktualnych informacji na swój temat we wszystkich formularzach rejestracyjnych.

2.5. Po utworzeniu konta, możesz przesłać Treści do Gallery.

2.6. KIKO może również zyskać dostęp do Twoich prywatnych Treści umieszczonych na portalach społecznościowych, jeśli zawierają one hasztagi związane ze światem KIKO (takie jak #KIKOtrendsetters). W takim przypadku, KIKO powinna wysłać do Ciebie wiadomość z prośbą o pozwolenie na publikację Treści w Gallery.

3. Prywatność
3.1. KIKO, w swojej roli administratora kontrolującego jakość danych, informuje Cię, w celu umożliwienia dostępu do Gallery i korzystania z niej, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane ręcznie lub za pomocą instrumentów elektronicznych i mogą być przechowywane w bazie danych KIKO. Przekazanie Twoich danych osobowych KIKO jest ściśle niezbędne do wyżej wymienionych celów. W przypadku odmowy przekazania Twoich wymaganych danych osobowych, KIKO nie będzie mogła świadczyć wyżej wymienionych usług. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane osobom odpowiedzialnym za ich przetwarzanie; dane osobowe mogą być ponadto przekazywane do tych samych wskazanych powyżej celów innym firmom powołanym do przetwarzania danych, kontrolowanych przez Grupę Percassi lub z nią stowarzyszonych, znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Pełna lista przetwórców danych jest dostępna w siedzibie administratora danych. Należy rozumieć, że publikacja Treści w Gallery nieuchronnie pociąga za sobą ich rozpowszechnianie, na co Ty, akceptując niniejsze Warunki Użytkowania, wyrażasz zgodę. Możesz egzekwować własne prawo dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu, wysyłając e-mail na adres privacy@percassi.com. Prosimy uważnie przeczytać Politykę Prywatności KIKO dostępną pod adresem http://www.kikocosmetics.pl/bezpieczne-zakupy/warunki-sprzedazy.html.

3.2. Olapic jest autonomicznym administratorem danych. Dane zgromadzone przez Olapic są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://www.olapic.com/privacy-policy.

4. Treść
4.1. Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za wszelkie Treści zamieszczane w Gallery.

4.2. A w szczególności, gdy przesyłasz Treści, dajesz wszystkim innym użytkownikom korzystającym z Gallery możliwość obejrzenia tych treści i kojarzenia ich z Twoim pseudonimem.

4.3. Jeśli chcesz usunąć Treści umieszczone przez Ciebie w Gallery, możesz: (i) usunąć Treść z Twojego profilu w mediach społecznościowych, (ii) zmienić ustawienia Twojego profilu w mediach społecznościowych z publicznego na prywatny, (iii) nacisnąć na przycisk raportu dotyczącego treści, którą chcesz usunąć i postępować zgodnie z instrukcjami lub (iv) skontaktować się z nami pod adresem kikotrendsetter@kiko.it. Treść jest zazwyczaj usuwana z Gallery w ciągu godziny od otrzymania prośby o jej usunięcie.

4.4. Twoje Treści Generowane przez Użytkownika nie będą uznawane za poufne lub zastrzeżone. Udostępniając dowolne treści na Gallery, udzielasz (i gwarantujesz, że posiadasz prawo do udzielenia) KIKO globalnej, wieczystej, bezpłatnej, nieodwołalnej, zbywalnej licencji na użytkowanie, w sposób niewyłączny, wszelkich Treści udostępnianych na Gallery, za pomocą dowolnych środków, aktualnie istniejących lub stworzonych w przyszłości, na stronie KIKO i/lub w Aplikacji mobilnej i/lub w sklepach (w tym, na przykład, powielanie Treści na ekranach zainstalowanych wewnątrz i/lub na zewnątrz sklepów lub na ekspozycjach produktów) i/lub w czasopismach branżowych (np. na potrzeby akcji PR-owych i prasowych) w celu promowania marki na Gallery, jednocześnie wiążąc Treści z wizerunkiem produktów wystawionych na sprzedaż na stronie internetowej i/lub w sklepach KIKO, przy czym KIKO nie jest zobowiązana do uiszczenia opłaty ani tantiem z tego tytułu. Licencja obejmuje również wszelkie prawa związane z twoim wizerunkiem, o ile pojawi się on w Treściach.

4.5. Wyrażasz zgodę na niewykorzystywanie Gallery do jakichkolwiek nielegalnych, zwodniczych, dyskryminujących lub nagannych celów; a w szczególności wyrażasz zgodę na:
- Nieprzesyłanie do Gallery nieautoryzowanych informacji handlowych (takich jak spam);
- Nieprzesyłanie lekceważących, napastliwych lub zastraszających Treści;
- Nieprzesyłanie Treści z pogróżkami, Treści pornograficznych lub o brutalnym charakterze, czy też zawierających wypowiedzi szerzące nienawiść, zachęcające do przemocy, bądź ukazujące nagość czy przemoc;
- Nieprzesyłanie wirusów lub innych złośliwych kodów;
- Niepróbowanie uzyskania informacji lub dostępu do kont innych użytkowników;
- Niepodejmowanie działań, które mogłyby utrudniać, przeciążać lub zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Gallery;
- Nieułatwianie lub zachęcanie do naruszenia Warunków Użytkowania lub innych obowiązujących przepisów.

4.6. Wszelkie uwagi czy sugestie mogą być dowolnie wykorzystywane przez KIKO, która nie będzie zobowiązana do zapłaty za nie żadnej rekompensaty.

5. Ochrona praw stron trzecich
5.1. KIKO przestrzega praw stron trzecich i oczekuje od Ciebie tego samego. Nie powinieneś/-naś zamieszczać Treści, które naruszają prawa stron trzecich, w tym prawa i przepisy własności intelektualnej i przemysłowej.

5.2. A w szczególności nie powinieneś/-naś publikować danych osobowych, ani nie gromadzić czy też żądać danych osobowych od innych użytkowników, ani też wysyłać e-maile lub inne niezamówione komunikaty. Nie powinieneś/-aś gromadzić, wykorzystywać czy umieszczać w Gallery prywatnych danych innych osób bez ich zgody lub do celów niezgodnych z prawem.

6. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności
6.1. Korzystanie z Gallery jest na Twoją odpowiedzialność. Nie powinieneś/-naś rozpoczynać lub powinieneś/-naś przestać z niej korzystać, jeżeli mogłoby to spowodować urażenie użytkownika i / lub stron trzecich.

6.2. KIKO zastrzega sobie prawo do wstępnej selekcji Treści publikowanych przez użytkownika według własnego uznania. Bez względu na powyższe KIKO nie może zagwarantować, że na Gallery nie zostaną opublikowane Treści nieprecyzyjne, błędne, obraźliwe, stwarzające zagrożenie, oszczercze, bezprawne lub w inny sposób nieodpowiednie. W zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawa, KIKO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Treści i/lub aktywności użytkowników prowadzonych na Gallery. KIKO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Treści Generowanych przez Użytkownika lub innych treści publikowanych przez strony trzecie na Gallery, ani też za żadne inne Treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub niestosowne, które są dostępne na Gallery lub za pośrednictwem Gallery.

6.3. KIKO zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub odmowy zamieszczenia Treści, które naruszają Warunki Użytkowania i / lub do dezaktywowania konta z jakiegokolwiek powodu w przypadku powtarzających się naruszeń.

6.4. KIKO zastrzega sobie prawo do akceptowania lub odrzucania według własnego uznania wszystkich Treści lub ich części, nie przyjmując na siebie jakichkolwiek zobowiązań względem Użytkownika. W szczególności KIKO nie zobowiązuje się do publikowania Treści i według własnego uznania decyduje, czy umieści je na Gallery, czy też nie.

6.5. KIKO nie daje żadnej gwarancji odnośnie wolnego od błędów i niczym niezakłóconego użytkowania Gallery, korekcji wad i / lub braku wirusów i / lub innych złośliwych treści.

7. Odszkodowanie
7.1. Wyrażasz zgodę na odszkodowanie i zwolnienie KIKO od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, zobowiązania, wydatki, szkody i koszty, w tym (ale nie tylko) koszty prawne wynikające z wszelkich Treści zamieszczonych przez Ciebie, za Twoje użytkowanie Gallery i za inne postępowanie z naruszeniem niniejszych Warunków Użytkowania, przepisów lub praw stron trzecich.

8. Reklamacje
8.1. Jeśli uważasz, że Treści zostały opublikowane nieprawidłowo i / lub naruszają Twoje prawa własności przemysłowej i intelektualnej, powinieneś/-naś to zgłosić KIKO przez naciśnięcie przycisku raportu na temat rzekomo nielegalnych Treści i postępując zgodnie z instrukcjami lub zgodnie z procedurą opisaną w Warunkach użytkowania dostępną pod adresem https://www.olapic.com/tos, podając swoje dane osobowe, opisując domniemane naruszenia oraz wskazując istotny przedmiot skargi.

9. Prawa Własności Intelektualnej
9.1. Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej umieszczone w Gallery (z wyjątkiem Treści użytkowników) należą do KIKO i do jej cesjonariuszy oraz obejmują materiały chronione przez przepisy dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, wynalazków i modeli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

9.2. Nie możesz używać żadnego znaku towarowego KIKO, loga, symbolu, nazwy handlowej, tekstu lub innych treści chronionych prawem własności intelektualnej bez pisemnej zgody KIKO.

10. Dezaktywacja konta i usunięcie Treści
10.1. KIKO zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do dezaktywacji Twojego Konta w celu usunięcia wszelkich Treści i ograniczenia korzystania przez Ciebie z Gallery z jakichkolwiek powodów, bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności względem Ciebie czy stron trzecich.

10.2. Niektóre Treści mogą w dalszym ciągu być obecne w Gallery, nawet po ich usunięciu i dezaktywacji Konta.

10.3. Warunki Użytkowania obowiązują nawet po dezaktywacji Konta przez KIKO.

11. Różne
11.1. Warunki Użytkowania, dowolne kwestie związane z prywatnością, z korzystaniem z Gallery czy też dotyczące ewentualnych sporów między Tobą a KIKO są regulowane przez włoskie prawo i podlegają wyłącznej jurysdykcji Włoskich Sądów.

11.2. Niepodjęcie przez KIKO egzekwowania dowolnej części Warunków Użytkowania nie stanowi zrzeczenia się prawa lub uprawnienia przyznanego KIKO prawem lub na podstawie Warunków Użytkowania.

11.3. Warunki Użytkowania są przeważające w stosunku do wszelkich innych możliwych sposobów użytkowania i / lub praktyk pomiędzy Tobą a KIKO.

11.4. KIKO może dowolnie nadawać i przenosić swoje prawa i obowiązki wynikające z Warunków Użytkowania na jakiekolwiek strony trzecie.

11.5. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowienia/(-ń) Warunków Użytkowania nie ma wpływu na ważność lub wykonalność innych postanowień, które zachowują ważność.

Zgodnie z Art. 1341 i 1342 Włoskiego Kodeksu Cywilnego, zgadzam się z następującymi klauzulami Warunków Użytkowania: 1.2 Prawo KIKO do zmiany Warunków Użytkowania; 6.1 Ograniczenie odpowiedzialności; 6.2 Ograniczenie odpowiedzialności; 6.4 Brak gwarancji; 7.1 Odszkodowanie; 10.1 Prawo KIKO do wypowiedzenia Warunków Użytkowania lub do zawieszenia usług na ich podstawie.