Skip to main content

ADMINISTRATOR DANYCH

KIKO S.p.A., z siedzibą w Bergamo, via Giorgio e Guido Paglia n. 1/D, nr identyfikacji podatkowej VAT 02817030162 C.F. 12132110151, kod pocztowy 24122, tel. 035280011 („Firma”).

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (DPO)


CELE PRZETWARZANIA PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane dostarczone przez Państwa w drodze wypełnienia formularza będą przetwarzane przez Firmę w celu zareagowania na Państwa prośbę o informacje dotyczące Firmy i/lub jej produktów/usług. Realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Takie dane będą przechowywane przez rok; czas ten jest szacowany jako konieczny do realizacji wniosków. Po upływie tego czasu Państwa dane zostaną zniszczone lub zanonimizowane.

 

 

OBOWIĄZEK POWIERZENIA DANYCH

Przekazanie Państwa danych (numeru telefonu) jest konieczne w celu dostarczenia Państwu żądanych informacji; zatem niepodanie takich danych nie pozwoli Firmie na zrealizowanie Państwa wniosku.

 

 

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą być przetwarzane, na rzecz Firmy, przez podmioty wyznaczone jako podmioty przetwarzające, którym przekazywane są odpowiednie instrukcje operacyjne. Podmioty takie zasadniczo mieszczą się w następujących kategoriach:

a. firmy, które zajmują się usługami zarządzania i/lub utrzymania witryny internetowej Firmy;

b. firmy z branży Consumer Service Management, oferujące usługi call center;

c. organy nadzorcze i kontrolne oraz wszelkie podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych.

 

 

PODMIOTY MAJĄCE ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE

Dane będą mogły być przetwarzane przez pracowników Administratora lub Podmiotu przetwarzającego, którzy zostali wyraźnie upoważnieni do ich przetwarzania oraz otrzymali odpowiednie instrukcje operacyjne.

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ

Nie przewiduje się przekazywania danych poza Unię Europejską.

 

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ – SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Kontaktując się z Biurem ds. Prywatności, poprzez pocztę na adres KIKO S.p.A. via Giorgio e Guido Paglia n. 1/D 24122 Bergamo, do wiadomości rzecznika ds. prywatności, dzwoniąc pod numer telefonu (°) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@percassi.com, osoby, których dane dotyczą, mogą zwrócić się do administratora z wnioskiem o dostęp do dotyczących ich danych, ich usunięcie, sprostowanie nieprawidłowych danych, uzupełnienie niekompletnych danych, ograniczenie zakresu przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez art. 18 RODO, jak również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania w przypuszczalnym interesie prawnym administratora.

Ponadto osoby, których dane dotyczą, w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa oraz gdy przetwarzanie jest przeprowadzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, mają prawo do otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także, o ile jest to techniczne możliwe, do przesłania tych danych bez przeszkód innemu administratorowi.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wniesienia skargi do kompetentnego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów online – polityka dotycząca plików cookie w rozumieniu rozporządzenia (ue) 2016/679 („rodo”) Dowiedz się więcej >>