Skip to main content

Toepassingsgebied

Door #KIKOYes te antwoorden en/of content met de hashtag #KIKOTrendsetters, #KIKOMilano of andere hashtags die regelmatig door KIKO worden meegedeeld te downloaden, erken je en bevestig je dat je deze gebruiksvoorwaarden voor de publicatie en het gebruik door KIKO van je content, zoals foto's, teksten, video's en andere materialen ("Content") hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Om het verzamelen en overdragen naar de website van KIKO (www.kikocosmetics.com) (“Website”) en naar social-mediakanalen te vergemakkelijken, heeft KIKO daartoe opdracht gegeven aan serviceprovider Live Story Inc. (“Live Story”).

Als je van mening verandert over het delen van je content, kan je altijd een e-mail sturen naar PrivacyUgcManagement@kikocosmetics.com of de content verwijderen van het specifieke social netwerk.

KIKO behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden zonder kennisgeving vooraf te veranderen en de gereviseerde voorwaarden te publiceren. Daarom raden we je aan om steeds wanneer je toestemming of autorisatie geeft voor het publiceren van je content, de gebruiksvoorwaarden opnieuw te lezen.

Licentie voor de content

Bij deze verleen je KIKO, die gebruik kan maken van derden (zoals serviceproviders, marketing- en public relationsbureaus) een algemene, eeuwigdurende, gratis, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare licentie voor het gebruik van je content.

mag de content gebruiken en publiceren op ieder communicatiekanaal, bijvoorbeeld, maar niet volledig, op zijn social-networkpagina's (bijv. Facebook, Instagram, Twitter), in zijn nieuwsbrieven en via elk promotie- en reclamemateriaal, zowel online als offline, inclusief reclame in de verkooppunten van KIKO. We informeren je bovendien dat de genoemde social networks platforms zijn die eigendom zijn van derden en dat daarom de verspreiding en het gebruik van de content via deze netwerken onder de gebruiksvoorwaarden vallen die deze derden hebben opgesteld voor de genoemde platforms. KIKO heeft ook een specifieke sectie gemaakt op zijn website, "KIKOTrendsetters" genaamd ("Gallery"). Dit gedeelte wordt beheerd en gemodereerd door Live Story en is gewijd aan ervaringen van gebruikers met het -universum en hun beleving van cosmetica. Door de hashtag #KIKOTrendsetters te gebruiken, geef je verder toestemming voor de publicatie van je content in de Gallery en het delen ervan met ander gebruikers of bezoekers van de Gallery.

KIKO mag je content gebruiken, weergeven, reproduceren, distribueren, verzenden, werken creëren op basis van je content, jouw content combineren met andere content, je content wijzigen en/of veranderen op elke gewenste manier en geheel naar eigen inzicht, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zonder de inhoud en de betekenis ervan te wijzigen, om deze bruikbaar te maken.

Bij deze machtig, vertegenwoordig en garandeer je:

dat jij de enige verantwoordelijke bent voor jouw content

dat je de eigenaar bent van alle rechten met betrekking tot jouw content en/of dat je de benodigde rechten en toestemmingen hebt verkregen van een andere persoon en/of entiteit die de genoemde content beheert of er op een andere manier de gebruiksrechten van heeft.

dat je minstens 18 jaar oud bent

dat het gebruik van je content zoals hierin beschreven geen rechten schendt, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot het copyright, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, privacy, reclame, morele, eigendoms- of andere rechten, van andere partijen, of wetten, regels of normen, en

dat de content niet denigrerend, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, intimiderend, aanstootgevend of anderszins onwettig is.

Bij deze accepteer je bovendien dat je KIKO en alle derden die namens KIKO werken vrijgave verleent en ontheft van iedere aansprakelijkheid, op alle wijzen die gerelateerd zijn aan het gebruik van je content door KIKO. KIKO is in geen enkel geval verantwoordelijk voor jouw content, daarbij inbegrepen eventuele fouten of omissies met betrekking tot de content, of voor eventueel verlies of schade van welke aard dan ook die is geleden door de gebruiker met betrekking tot de content van de gebruiker die beschikbaar is gesteld via alle eventuele middelen op de website.

Iedereen kan aan KIKO alle content melden die wordt beschouwd als in strijd met de toepasselijke wetgeving en/of met de in dit document bepaalde beginselen, door te schrijven naar PrivacyUgcManagement@kikocosmetics.com

KIKO behoudt zich het recht voor om de content niet te gebruiken om welke reden dan ook en kan altijd alle content verwijderen, als deze, naar eigen inzicht, niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden.

Privacy

Door content te plaatsen met de hashtags die in dit document worden vermeld of die op een andere manier door KIKO worden verstrekt, accepteer je dat de verwerking van je persoonlijke gegevens, eventueel geleverd als onderdeel van de content, wordt uitgevoerd volgens de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, de Privacy Policy en de toepasselijke wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie op deze website, in de social media-accounts en andere bezittingen van KIKO, en de materialen die daarin zijn opgenomen, zijn exclusief eigendom van KIKO. Ieder gebruik, ook slechts gedeeltelijk, daarvan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KIKO, aan wie alle bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je begrijpt en stemt ermee in dat je geen eigendomsrechten of andere rechten verwerft op de informatie en de materialen die eigendom van KIKO zijn door toestemming te geven voor het gebruik van jouw content of door de website op andere manieren te gebruiken of te bezoeken.

Diversen

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de Italiaanse wet.

Je gaat ermee akkoord dat in het geval dat KIKO geen enkel wettelijk recht of actie die vermeld staan in deze gebruiksvoorwaarden uitoefent of er gebruik van maakt (of waarvan KIKO profiteert of in lijn met alle toepasselijke wetten), dit niet wordt beschouwd als formele afstand van de rechten van KIKO en dat deze rechten of beroepen beschikbaar blijven voor KIKO.

Als een bevoegde rechtbank in deze kwestie vaststelt dat een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is, wordt deze bepaling uit de voorwaarden verwijderd zonder de rest van de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden behouden hun volledige rechtsgeldigheid.

KIKO S.p.a. (“KIKO”) voorziet een specifiek deel op zijn website op www.kikocosmetics.com (de “Galerie”) waar u rechtstreeks uw content, foto's en video's (“Content” of “Door gebruikers gegenereerde content”) betreffende uw ervaring met de KIKO-wereld en uw manier om cosmetica in gedachten te hebben kunt uploaden, om deze te delen met andere gebruikers of bezoekers van de Galerie,
Deze volgende gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden" of "TOU" zijn bepalend voor uw gebruik van de Galerie en uw interactie ermee.

1. Toepassingsgebied van de Gebruiksvoorwaarden
1.1. Door de Galerie op een computer, GSM, tablet, console of ander apparaat te openen en te gebruiken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden gelezen en begrepen hebt en akkoord gaat ze na te leven. Meer bepaald, toegang tot en gebruik van de Galerie houdt ook de specifieke goedkeuring in, overeenkomstig en door artikels 1341 en 1342 van het Italiaanse burgerlijke wetboek, van de voorwaarden uiteengezet aan het einde van deze Gebruiksvoorwaarden.

1.2. KIKO kan deze Gebruiksvoorwaarden en de eigenschappen van de Galerie op elk tijdstip en zonder kennisgeving aanpassen. KIKO zal alle wijzigingen op zijn website bekendmaken en de genoemde wijzigingen zullen van toepassing zijn zeven dagen na de publicatie ervan. Gebruik de Galerie niet als u deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert.

1.3. KIKO gebruikt Olapic, een externe dienstverlener, om de door de gebruiker gegenereerde content die op de Galerie gepubliceerd wordt, te verzamelen, te beheren en te modereren. U bent daarom uitgenodigd om de gebruiksvoorwaarden van Olapic te bekijken vooraleer enige Content te uploaden op de Galerie op de website van Olapic op www.olapic.com/tos. De bedrijfspraktijken en het privacybeleid van Olapic staan niet onder het beheer van KIKO en KIKO zal niet verantwoordelijk zijn voor of geen vorderingen instellen betreffende de nauwkeurigheid of wettelijkheid van wat ook daarin. KIKO zal geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de activiteiten die rechtstreeks door OLAPIC beheerd worden. Uw relatie met Olapic zal absoluut autonoom en onafhankelijk van de Gebruiksvoorwaarden zijn.

2. Registratieprocedure en uploaden van Content
2.1. De Door de gebruiker gegenereerde content kan op de Galerie worden geüpload volgens de instructies vermeld op de KIKO-website in het deel "KIKOtrendsetters", na uw registratie.

2.2. De registratie is exclusief voorbehouden voor gebruikers die achttien (18) jaar zijn geworden; registratie door minderjarigen is een schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Door gebruik van de Galerie bevestigt en garandeert u minstens 18 jaar oud te zijn.

2.3. Tijdens de registratieprocedure, met uitzondering van toegang tot de Galerie via Facebook, moet u een persoonlijke account aanmaken (de "Account") door uw nickname en e-mailadres te geven. Alle gegevens die door KIKO verzameld werden tijdens uw registratieprocedure en de creatie van uw account (behalve voor de nickname) zullen op geen enkele manier zichtbaar zijn voor de andere gebruikers van de Galerie.

2.4. U gaat ermee akkoord om accurate en actuele informatie over uzelf te verstrekken in alle registratieformulieren.

2.5. Wanneer u uw account aangemaakt hebt, kunt u de Content naar de Galerie uploaden.

2.6. KIKO kan uw Content ook selecteren als u deze post op sociale netwerken en hashtags aan uw Content toevoegt gerelateerd aan de KIKO-wereld (zoals #KIKOtrendsetters). In dat geval zal KIKO u een bericht zenden met vraag om toestemming om zulke Content op de Galerie te publiceren.

3. Privacy
3.1. KIKO, in zijn hoedanigheid als gegevensverwerker, informeert u dat uw persoonlijke gegevens manueel of via elektronische instrumenten verwerkt kunnen worden en in de gegevensbank van KIKO opgeslagen worden om de toegang tot en gebruik van de Galerie toe te staan. Communicatie van uw persoonlijke gegevens aan KIKO is strikt nodig voor de hogervermelde doeleinden. In het geval van een weigering om uw persoonlijke gegevens zoals gevraagd te communiceren, zal KIKO de hogervermelde diensten niet kunnen leveren. Uw persoonlijke gegevens kunnen gecommuniceerd worden aan mensen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking; bovendien kunnen persoonlijke gegevens voor dezelfde voornoemde doeleinden gecommuniceerd worden aan andere bedrijven, aangeduid als gegevensverwerkers, gecontroleerd door of geaffilieerd met de Percassi Groep, gevestigd in de Europese Unie. Een volledige lijst van gegevensverwerkers is beschikbaar op het hoofdkantoor van de gegevensverwerker. Het is duidelijk dat de publicatie van Content op de Galerie onvermijdbaar de verspreiding ervan zal inhouden, en waarvoor u door het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden; toestemming geeft. U kunt uw rechten van toegang, rectificatie, annulering of verzet uitoefenen door een e-mail te zenden naar privacy@percassi.com. Lees zorgvuldig het privacybeleid van KIKO op http://nl.kikocosmetics.eu/beveiligde-aankopen/verkoopvoorwaarden.html.

3.2. Olapic is een autonome gegevensverwerker. De gegevens verzameld door Olapic zullen verwerkt worden volgens zijn privacybeleid, beschikbaar op https://www.olapic.com/privacy-policy.

4. Content
4.1. U bent de enige verantwoordelijke voor alle content die u op de Galerie hebt geüpload.

4.2. Vooral wanneer u Content uploadt, geeft u alle gebruikers van de Galerie de mogelijkheid om zulke content te bekijken en uw nickname ermee te associëren.

4.3. Als u Content die u op de Galerie hebt gezet, wilt verwijderen, dan mag u: (i) de Content van uw sociaal mediaprofiel verwijderen, (ii) de privacy-instelling op uw sociaal mediaprofiel wijzigen van publiek naar privé, (iii) klikken op de rapportknop op de content die u wilt verwijderen en de prompts volgen, of (iv) contact opnemen met ons op kikotrendsetter@kiko.it. Content wordt gewoonlijk van de Galerie verwijderd binnen een uur nadat de aanvraag tot verwijdering ingediend werd.

4.4. Uw door de gebruiker gegenereerde Content zal niet als vertrouwelijke of eigen Content beschouwd worden. Door Content op de Galerie te uploaden, verleent u (en garandeert u het recht om te verlenen) aan KIKO een wereldwijde, permanente, gratis, onherroepelijke, overdraagbare licentie voor het gebruik op een niet-exclusieve basis van zulke Content geüpload op de Galerie, via elk middel, ongeacht of het nu al bestaat of in de toekomst bedacht zal worden, op de KIKO-website en/of mobiele app en/of in winkels (inclusief, bijvoorbeeld de reproductie van de Content op de binnen en/of buiten de winkels geïnstalleerde schermen, of op de productexpo's) en/of in vakbladen (bijv. voor PR en persactiviteiten) voor de promotie van het merk op de Galerie en ook de Content te associëren met het beeld van de producten die te koop zijn op de KIKO-website en/of in de winkels, zonder hierbij recht te hebben op de betaling van een vergoeding of royalty. Dezelfde licentie geldt ook voor alle aan uw afbeelding gerelateerde rechten indien u in de Content voorkomt.

4.5. U gaat ermee akkoord de Galerie niet te gebruiken voor illegale, bedrieglijke, discriminerende of laakbare doeleinden, in het bijzonder gaat u ermee akkoord:
- Geen ongeoorloofde commerciële communicaties (zoals spam) op de Galerie te uploaden;
- Geen minachtende, treiterende of intimiderende Content te uploaden;
- Geen Content te uploaden van een dreigende, pornografische of gewelddadige aard of die haatzaaiend is, geweld aanmoedigt of naaktheid of geweld weergeeft;
- Geen virussen of andere kwaadwillige code te uploaden;
- Niet te proberen login-informatie te verkrijgen of toegang te krijgen tot accounts van andere gebruikers;
- Geen actie te ondernemen die de correcte werking van de Galerie zou kunnen belemmeren, overbelasten of hinderen;
- Geen schending van de Gebruiksvoorwaarden of andere toepasselijke regelgevingen te vergemakkelijken of aan te moedigen.

4.6. Elke opmerking of suggestie zal vrij worden gebruikt door KIKO die niet verplicht zal zijn hiervoor enige compensatie te betalen.

5. Bescherming van rechten van derde partijen
5.1. KIKO respecteert de rechten van derde partijen en verwacht van u hetzelfde. U zult geen Content posten die de rechten van derde partijen schendt, inbegrepen intellectuele en industriële eigendomsrechten en wetten.

5.2. In het bijzonder zult u geen persoonlijke informatie publiceren, noch persoonlijke informatie verzamelen of aanvragen van andere gebruikers noch e-mails of andere ongevraagde communicaties zenden. U zult geen privé-informatie van andere mensen verzamelen, gebruiken of posten op de Galerie zonder hun toestemming of voor onwettelijke doeleinden.

6. Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid
6.1. Het gebruikt van de Galerie valt onder uw verantwoordelijkheid. U zult het gebruik ervan niet starten of stoppen als dit letsel zou kunnen veroorzaken aan uzelf en/of aan derden.

6.2. KIKO kan de Content die door de gebruiker gepost werd naar eigen goeddunken preselecteren. Maar niettegenstaande dit kan KIKO niet garanderen dat enige onnauwkeurige, bedrieglijke, kwetsende, bedreigende, lasterende, onwettelijke of anderszins ongeschikte Content niet op de Galerie zal worden gepubliceerd. In zoverre als toegestaan door de toepasselijke wetgevingen, aanvaardt KIKO geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de Content en/of activiteiten die worden uitgevoerd door de gebruikers van de Galerie. KIKO is niet verantwoordelijk voor door de gebruiker gegenereerde Content of andere Content gepost door derden op de Galerie, noch voor enige Content die kwetsend, illegaal of ongeschikt is die u mogelijk op uw Galerie of door deze vindt.

6.3. KIKO behoudt zich het recht voor om Content die de Gebruiksvoorwaarden schendt, te wijzigen, te verwijderen of weigeren te posten en/of de account voor elke reden in het geval van herhaalde schendingen te deactiveren.

6.4. KIKO behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de Content naar eigen goeddunken te accepteren of te weigeren, zonder enige verplichting te hebben tegenover de gebruiker. KIKO is in het bijzonder niet verplicht om Content te publiceren, te beslissen of deze al dan niet op de Galerie te publiceren of niet geheel naar eigen goeddunken.

6.5. KIKO beidt geen enkele garantie met betrekking tot het foutenvrij of ononderbroken gebruik van de Galerie, de correctie van enige defecten en/of de afwezigheid van virussen en/of andere kwalijke content.

7. Schadeloosstelling
7.1. U gaat ermee akkoord om KIKO schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, verliezen, aanspraken, uitgaven, schade en kosten, (inclusief maar niet beperkt tot) de kosten van een advocaat die voortkomen uit enige van de Content die u gepost hebt, uw gebruik van de Galerie en enig ander gedrag in schending van deze Gebruiksvoorwaarden, wetten of rechten van derde partijen.

8. Klachten
8.1. Als u meent dat Content ongepast gepubliceerd is en/of uw industriële en intellectuele eigendomsrechten schendt, zult u dit rapporteren aan KIKO door te klikken op de rapportageknop op de vermeende inbreuk plegende Content en de prompts volgen of door de procedure te volgen beschreven in de Gebruiksvoorwaarden beschikbaar op https://www.olapic.com/tos, en geeft u uw persoonlijke informatie, beschrijft u de vermeende inbreuk en geeft het het materiële doel van de klacht aan

9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Galerie (behalve voor de Content van de gebruikers) behoren toe aan KIKO en aan zijn gevolmachtigden en omvatten materialen beschermd door de wetten op copyright, handelsmerken, uitvinding en modellen. Alle rechten zijn voorbehouden.

9.2. U zult geen enkele van de handelsmerken, logo's, symbolen, commerciële namen, tekst of andere content van KIKO beschermd door de wetten of intellectuele eigendom gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van KIKO.

10. Deactiveren van account en verwijdering van Content
10.1. KIKO behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, uw account te deactiveren, enige Content te verwijderen en uw gebruik van te Galerie om welke reden ook te beperken, zonder enige kennisgeving en zonder aansprakelijkheid tov u en derden.

10.2. Sommige Content kan verder blijven verschijnen op de Galerie zelfs na de verwijdering ervan en het deactiveren van de account.

10.3. De Gebruiksvoorwaarden zullen geldig blijven zelfs nadat KIKO uw account gedeactiveerd heeft.

11. Diversen
11.1. De Gebruiksvoorwaarden, alles met betrekking tot privacy, het gebruik van de Galerie en alle mogelijke geschillen tussen u en KIKO zullen geregeld worden door de Italiaanse wetten en vallen uitsluitend onder de jurisdictie van de Italiaanse rechtbanken.

11.2. Het niet afdwingen door KIKO van een deel van de Gebruiksvoorwaarden zal geen vrijstelling vormen van enig recht of bevoegdheid verleend aan KIKO door de wetgeving of onder de Gebruiksvoorwaarden.

11.3. De Gebruiksvoorwaarden zullen voorrang hebben op enig mogelijk gebruik/en of bestaande praktijken tussen u en KIKO.

11.4. KIKO zal vrij zijn om zijn rechten en verplichtingen toe te wijzen of over te dragen onder de Gebruiksvoorwaarden aan enige derde partij.

11.5. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige provisie(s) van de Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere provisie, die onverminderd van kracht zal blijven.

Onder artikels 1341 en 1342 van het Italiaanse burgerlijke wetboek, ga ik akkoord met de volgende clausules van de Gebruiksvoorwaarden: 1.2 Het vermogen van KIKO om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen; 6.1 Beperking van aansprakelijkheid; 6.2 Beperking van aansprakelijkheid; 6.4 Geen garantie; 7.1 Schadeloosstelling; 10.1 Het vermogen van KIKO om de Gebruiksvoorwaarden te beëindigen of de diensten eronder op te schorten.