Skip to main content

Toepassingsgebied

Door #KIKOYes te antwoorden en/of content met de hashtag #KIKOTrendsetters, #KIKOMilano of andere hashtags die regelmatig door KIKO worden meegedeeld te downloaden, erken je en bevestig je dat je deze gebruiksvoorwaarden voor de publicatie en het gebruik door KIKO van je content, zoals foto's, teksten, video's en andere materialen ("Content") hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Om het verzamelen en overdragen naar de website van KIKO (www.kikocosmetics.com) (“Website”) en naar social-mediakanalen te vergemakkelijken, heeft KIKO daartoe opdracht gegeven aan serviceprovider Live Story Inc. (“Live Story”).

Als je van mening verandert over het delen van je content, kan je altijd een e-mail sturen naar PrivacyUgcManagement@kikocosmetics.com of de content verwijderen van het specifieke social netwerk.

KIKO behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden zonder kennisgeving vooraf te veranderen en de gereviseerde voorwaarden te publiceren. Daarom raden we je aan om steeds wanneer je toestemming of autorisatie geeft voor het publiceren van je content, de gebruiksvoorwaarden opnieuw te lezen.

Licentie voor de content

Bij deze verleen je KIKO, die gebruik kan maken van derden (zoals serviceproviders, marketing- en public relationsbureaus) een algemene, eeuwigdurende, gratis, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare licentie voor het gebruik van je content.

mag de content gebruiken en publiceren op ieder communicatiekanaal, bijvoorbeeld, maar niet volledig, op zijn social-networkpagina's (bijv. Facebook, Instagram, Twitter), in zijn nieuwsbrieven en via elk promotie- en reclamemateriaal, zowel online als offline, inclusief reclame in de verkooppunten van KIKO. We informeren je bovendien dat de genoemde social networks platforms zijn die eigendom zijn van derden en dat daarom de verspreiding en het gebruik van de content via deze netwerken onder de gebruiksvoorwaarden vallen die deze derden hebben opgesteld voor de genoemde platforms. KIKO heeft ook een specifieke sectie gemaakt op zijn website, "KIKOTrendsetters" genaamd ("Gallery"). Dit gedeelte wordt beheerd en gemodereerd door Live Story en is gewijd aan ervaringen van gebruikers met het -universum en hun beleving van cosmetica. Door de hashtag #KIKOTrendsetters te gebruiken, geef je verder toestemming voor de publicatie van je content in de Gallery en het delen ervan met ander gebruikers of bezoekers van de Gallery.

KIKO mag je content gebruiken, weergeven, reproduceren, distribueren, verzenden, werken creëren op basis van je content, jouw content combineren met andere content, je content wijzigen en/of veranderen op elke gewenste manier en geheel naar eigen inzicht, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zonder de inhoud en de betekenis ervan te wijzigen, om deze bruikbaar te maken.

Bij deze machtig, vertegenwoordig en garandeer je:

dat jij de enige verantwoordelijke bent voor jouw content

dat je de eigenaar bent van alle rechten met betrekking tot jouw content en/of dat je de benodigde rechten en toestemmingen hebt verkregen van een andere persoon en/of entiteit die de genoemde content beheert of er op een andere manier de gebruiksrechten van heeft.

dat je minstens 18 jaar oud bent

dat het gebruik van je content zoals hierin beschreven geen rechten schendt, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot het copyright, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, privacy, reclame, morele, eigendoms- of andere rechten, van andere partijen, of wetten, regels of normen, en

dat de content niet denigrerend, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, intimiderend, aanstootgevend of anderszins onwettig is.

Bij deze accepteer je bovendien dat je KIKO en alle derden die namens KIKO werken vrijgave verleent en ontheft van iedere aansprakelijkheid, op alle wijzen die gerelateerd zijn aan het gebruik van je content door KIKO. KIKO is in geen enkel geval verantwoordelijk voor jouw content, daarbij inbegrepen eventuele fouten of omissies met betrekking tot de content, of voor eventueel verlies of schade van welke aard dan ook die is geleden door de gebruiker met betrekking tot de content van de gebruiker die beschikbaar is gesteld via alle eventuele middelen op de website.

Iedereen kan aan KIKO alle content melden die wordt beschouwd als in strijd met de toepasselijke wetgeving en/of met de in dit document bepaalde beginselen, door te schrijven naar PrivacyUgcManagement@kikocosmetics.com

KIKO behoudt zich het recht voor om de content niet te gebruiken om welke reden dan ook en kan altijd alle content verwijderen, als deze, naar eigen inzicht, niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden.

Privacy

Door content te plaatsen met de hashtags die in dit document worden vermeld of die op een andere manier door KIKO worden verstrekt, accepteer je dat de verwerking van je persoonlijke gegevens, eventueel geleverd als onderdeel van de content, wordt uitgevoerd volgens de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, de Privacy Policy en de toepasselijke wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie op deze website, in de social media-accounts en andere bezittingen van KIKO, en de materialen die daarin zijn opgenomen, zijn exclusief eigendom van KIKO. Ieder gebruik, ook slechts gedeeltelijk, daarvan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KIKO, aan wie alle bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je begrijpt en stemt ermee in dat je geen eigendomsrechten of andere rechten verwerft op de informatie en de materialen die eigendom van KIKO zijn door toestemming te geven voor het gebruik van jouw content of door de website op andere manieren te gebruiken of te bezoeken.

Diversen

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de Italiaanse wet.

Je gaat ermee akkoord dat in het geval dat KIKO geen enkel wettelijk recht of actie die vermeld staan in deze gebruiksvoorwaarden uitoefent of er gebruik van maakt (of waarvan KIKO profiteert of in lijn met alle toepasselijke wetten), dit niet wordt beschouwd als formele afstand van de rechten van KIKO en dat deze rechten of beroepen beschikbaar blijven voor KIKO.

Als een bevoegde rechtbank in deze kwestie vaststelt dat een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is, wordt deze bepaling uit de voorwaarden verwijderd zonder de rest van de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden behouden hun volledige rechtsgeldigheid.

KIKO S.p.a. (“KIKO”) fournit une section spécifique sur son site web www.kikocosmetics.com (la “Galerie”) où vous pouvez publier directement des contenus, des photos et des vidéos (“Contenu” ou “Contenu Généré par l’Utilisateur”) relatifs à votre expérience avec l'univers KIKO et à votre manière de concevoir la cosmétique, pour les partager avec d’autres utilisateurs ou visiteurs de la Galerie,
Les conditions d’utilisation suivantes (les “Conditions d’utilisation” ou “CU”) régissent votre utilisation de la Galerie et votre interaction avec celle-ci.

1. Champ d’application des Conditions d’Utilisation
1.1. En accédant à la Galerie et en l’utilisant sur n’importe quel ordinateur, téléphone mobile, tablette, console ou autre dispositif, vous acceptez et vous reconnaissez que vous avez lu, compris et accepté de respecter ces Conditions d’Utilisation. En particulier, l’accès à la Galerie et l’utilisation de celle-ci impliquent également une approbation spécifique, conformément et pour les effets des articles 1341 et 1342 du code civil italien, des conditions définies à la fin de ces Conditions d'Utilisation.

1.2. KIKO peut modifier ces Conditions d’Utilisation et les caractéristiques de la Galerie à tout moment sans préavis. KIKO communiquera tout changement sur son site web et lesdits changements seront applicables sept jours après leur publication. Si vous n’acceptez pas ces Conditions d’Utilisation, veuillez ne pas utiliser la Galerie.

1.3. KIKO utilise Olapic, un fournisseur de services tiers pour collecter, gérer et modérer le Contenu Généré par l’Utilisateur qui est publié dans la Galerie. Vous êtes donc invité à prendre connaissance des conditions d'utilisation d'Olapic avant de publier tout Contenu dans la Galerie sur le site web d’Olapic www.olapic.com/tos. Les pratiques commerciales et les politiques d’Olapic en matière de confidentialité ne relèvent pas de KIKO et KIKO ne peut être tenue pour responsable et ne peut faire l’objet d’aucune réclamation en ce qui concerne l'exactitude ou la légalité de tout ce qui s'y trouve. KIKO décline toute responsabilité en ce qui concerne les activités directement gérées par OLAPIC. Votre relation avec Olapic sera absolument autonome et indépendante des Conditions d’Utilisation.

2. Procédure d’inscription et publication de Contenu
2.1. Le Contenu Généré par l’Utilisateur peut être publié dans la Galerie en suivant les instructions figurant sur le site web de KIKO dans la section “KIKOtrendsetters” après vous être inscrit.

2.2. L’inscription est exclusivement réservée aux utilisateurs ayant atteint dix-huit (18) ans ; l'inscription des mineurs constitue une violation de ces Conditions d'Utilisation. En utilisant la Galerie vous confirmez et vous garantissez que vous avez au moins 18 ans.

2.3. Au cours de la procédure d'inscription, à l'exception de l'accès à la Galerie via Facebook, il vous est demandé de créer un compte personnel (le "Compte") en fournissant votre pseudo et votre adresse électronique. Toutes les données collectées par KIKO au cours de votre procédure d'inscription et de la création de votre compte (à l'exception du pseudo) ne seront jamais visibles pour les utilisateurs de la Galerie.

2.4. Vous acceptez de fournir des informations précises et à jour sur vous dans tous les formulaires d’inscription.

2.5. Une fois que vous avez créé votre Compte, vous pouvez publier les Contenus dans la Galerie.

2.6. KIKO peut également sélectionner votre Contenu si vous le publiez sur les réseaux sociaux et qu’il comprend des hashtags liés à l'univers de KIKO (comme par exemple #KIKOtrendsetters) avec votre Contenu. Dans ce cas-là, KIKO vous enverra un message pour vous demander la permission de publier ce Contenu dans la Galerie.

3. Confidentialité
3.1. En sa qualité de contrôleur des données, KIKO vous informe que vos données personnelles peuvent être traitées manuellement ou par des instruments électroniques et stockées dans la base de données de KIKO, afin de permettre l’accès à la Galerie et son utilisation. La communication de vos données personnelles à KIKO est strictement nécessaire pour les fins susmentionnées. Si vous refusez de communiquer vos données personnelles comme cela est requis, KIKO ne sera pas en mesure de vous fournir les services susmentionnés. Vos données personnelles peuvent être communiquées aux personnes chargées du traitement ; par ailleurs, vos données personnelles peuvent être communiquées pour les mêmes buts susmentionnés à d’autres sociétés, responsables du traitement des données, contrôlées ou affiliées au groupe Percassi, implanté au sein de l'Union européenne. Une liste complète des responsables du traitement des données est disponible auprès du siège social du contrôleur. Il est entendu que la publication du Contenu dans la Galerie doit inévitablement supposer la diffusion de celui-ci, ce à quoi vous consentez en acceptant ces Conditions d’Utilisation. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de suppression ou d’opposition en envoyant un courriel à l’adresse privacy@percassi.com. Veuillez lire attentivement la politique de confidentialité de KIKO à la page http://www.kikocosmetics.be/achats-securises/conditions-de-vente.html.

3.2. Olapic est un contrôleur autonome de données. Les données collectées par Olapic doivent être traitées conformément à sa Politique de Confidentialité, disponible à la page https://www.olapic.com/privacy-policy.

4. Contenu
4.1. Vous êtes le seul responsable de tous les Contenus que vous publiez dans la Galerie.

4.2. En particulier quand vous publiez un Contenu, vous octroyez à tous les utilisateurs accédant à la Galerie la possibilité de regarder ce contenu et d’associer votre pseudo à celui-ci.

4.3. Si vous souhaitez éliminer un Contenu que vous avez publié dans la Galerie, vous devez : (i) éliminer le Contenu de votre profil sur le média social, (ii) modifier le paramètre de confidentialité sur votre profil de média social de public à privé, (iii) cliquer sur la touche de rapport sur le contenu que vous souhaitez éliminer et suivre les indications, ou (iv) nous contacter à l’adresse kikotrendsetter@kiko.it. Le Contenu est habituellement éliminé de la Galerie dans l’heure qui suit la demande d’élimination.

4.4. Votre Contenu Généré par l'Utilisateur ne doit pas être considéré comme confidentiel ou vous appartenant. En publiant un Contenu dans la Galerie, vous octroyez (et vous garantissez que vous avez le droit d’octroyer) à KIKO une licence transférable, irrévocable, libre, perpétuelle et dans le monde entier, pour utiliser de manière non exclusive tout Contenu publié dans la Galerie, par l'intermédiaire de tous les moyens possibles, qu'ils existent déjà ou qu'ils soient élaborés plus tard, sur le site web KIKO et/ou l'Appli mobile et/ou dans les magasins (y compris, par exemple, la reproduction du Contenu sur les écrans installés à l’intérieur et/ou à l’extérieur des magasins ou sur les présentoirs des produits) et/ou dans des revues professionnelles (par ex. pour les activités de presse et RP) pour la promotion de la marque dans la Galerie, en associant également le Contenu à l'image des produits en vente sur le site web KIKO et/ou dans les magasins, sans pour cela avoir droit au paiement d'un prix ou de droits d'auteur. La même licence est également élargie à tout droit lié à votre image si vous êtes représenté dans le Contenu.

4.5. Vous acceptez de ne pas utiliser la Galerie à des fins illégales, trompeuses, discriminatoires ou répréhensibles ; en particulier vous acceptez :
- De ne pas publier des communications commerciales non autorisées (comme le spam) dans la Galerie ;
- De ne pas publier un Contenu désobligeant, harcelant ou intimidant ;
- De ne pas publier un Contenu de nature menaçante, pornographique ou violente, ou contenant des propos haineux, incitant à la violence, montrant de la violence ou de la nudité ;
- De ne pas transmettre de virus ou autre code malveillant ;
- De ne pas tenter d’obtenir des informations de connexion ou d’accéder aux comptes des autres utilisateurs ;
- De ne pas effectuer d’actions qui pourraient bloquer, surcharger ou nuire au bon fonctionnement de la Galerie ;
- De ne pas faciliter ou encourager une violation des Conditions d’Utilisation ou autres règlements applicables.

4.6. Tout commentaire ou suggestion sera librement utilisé par KIKO qui n’aura aucune obligation de payer une compensation pour ceux-ci.

5. Protection des droits des tierces parties
5.1. KIKO respecte les droits des tierces parties et s’attend à ce que vous fassiez de même. Vous ne devez pas publier de Contenus qui violent les droits de tierces parties, y compris les droits et les lois en matière de propriété intellectuelle et industrielle.

5.2. En particulier, vous ne devez pas publier d’informations personnelles, vous ne devez pas collecter les informations personnelles d’autres utilisateurs et vous ne devez pas les demander, vous ne devez pas envoyer de courriels ni d’autres communications non sollicitées. Vous ne devez pas collecter, utiliser ou publier dans la Galerie des informations privées d’autres personnes sans leur autorisation ou à des fins illicites.

6. Exclusion ou limite de responsabilité
6.1. Vous utilisez la Galerie sous votre responsabilité. Vous ne devez pas commencer à l'utiliser ou arrêter de le faire si cela peut vous nuire et/ou nuire à de tierces parties.

6.2. KIKO pourrait présélectionner le Contenu publié par l’utilisateur à sa discrétion. Malgré cela, KIKO ne peut pas garantir que des Contenus inexacts, trompeurs, offensants, menaçants, diffamatoires, illicites ou inadaptés ne seront pas publiés dans la Galerie. Dans la mesure où la loi le permet, KIKO ne peut être tenue pour responsable des Contenus et/ou des activités menées par les utilisateurs dans la Galerie. KIKO n’est pas responsable du Contenu Généré par l’Utilisateur ou de tout autre Contenu publié par de tierces parties dans la Galerie, ni de tout Contenu offensant, illégal ou inadapté que vous pourriez trouver dans votre Galerie ou par l’intermédiaire de celui-ci.

6.3. KIKO se réserve le droit de modifier, d’éliminer ou de refuser de publier des Contenus qui violent les Conditions d’Utilisation et/ou de désactiver le Compte pour toute raison que ce soit en cas de violations répétées.

6.4. KIKO se réserve le droit d’accepter ou de refuser tout le Contenu ou une partie de celui-ci à sa discrétion, sans avoir aucune obligation envers l’Utilisateur. En particulier, KIKO ne s'engage nullement à publier un Contenu, en décidant si elle le publiera dans la Galerie ou non à sa discrétion.

6.5. KIKO ne fournit aucune garantie en ce qui concerne une utilisation sans erreur ou ininterrompue de la Galerie, la correction de tout défaut et/ou l’absence de virus et/ou autres contenus malveillants.

7. Dédommagements
7.1. Vous acceptez d’indemniser et de dégager KIKO de toute réclamation, perte, responsabilité, frais, dégâts et coûts, y compris (mais sans s’y limiter) les honoraires d’avocat dérivant de tout Contenu que vous aurez publié, de votre utilisation de la Galerie et de tout autre comportement en violation de ces Conditions d’Utilisation, des lois ou des droits de tierces parties.

8. Réclamations
8.1. Si vous jugez que des Contenus sont publiés de manière inappropriée et/ou violent vos droits en matière de propriété industrielle et intellectuelle, vous devez le communiquer à KIKO en cliquant sur la touche de rapport sur le Contenu présumé en infraction et suivre les indications ou bien en respectant la procédure décrite dans les Conditions d’Utilisation disponible à la page https://www.olapic.com/tos, en fournissant vos informations personnelles, en décrivant l'infraction présumée et en indiquant le matériel faisant l'objet de la réclamation.

9. Droits de propriété intellectuelle
9.1. Tous les droits de propriété intellectuelle dans la Galerie (à l’exception des Contenus des utilisateurs) appartiennent à KIKO et à ses bénéficiaires, et ils comprennent les matériels protégés par les lois en matière de droit d’auteur, marques commerciales, inventions et maquettes. Tous droits réservés.

9.2. Vous ne devez pas utiliser les marques commerciales, logos, symboles, noms commerciaux, textes ou autres contenus de KIKO protégés par les lois sur la propriété intellectuelle sans l’autorisation écrite de KIKO.

10. Désactivation du compte et élimination du Contenu
10.1. KIKO se réserve le droit, à sa discrétion, de désactiver votre Compte, d'éliminer tout Contenu et de limiter votre utilisation de la Galerie pour toute raison, quelle qu'elle soit, sans préavis et sans responsabilité envers vous et de tierces parties.

10.2. Certains Contenus peuvent continuer à apparaître dans la Galerie même après leur élimination et la désactivation du Compte.

10.3. Les Conditions d’Utilisation restent valables même après la désactivation de votre Compte par KIKO.

11. Divers
11.1. Les Conditions d’Utilisation, tout sujet ayant trait à la confidentialité, l’utilisation de la Galerie et les éventuels litiges entre vous et KIKO seront régis par les lois italiennes et seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux italiens.

11.2. Tout manquement de KIKO dans l'exécution d’une partie des Conditions d’Utilisation ne représentera pas la renonciation à un droit ou à un pouvoir octroyé par KIKO selon la loi ou les Conditions d’Utilisation.

11.3. Les Conditions d’Utilisation l’emporteront sur tout éventuel usage et/ou pratique existant entre vous et KIKO.

11.4. KIKO sera libre d’attribuer ou de transférer ses droits et obligations dans le cadre des Conditions d’Utilisation à toute tierce partie.

11.5. La nullité ou l’inapplicabilité de toute disposition des Conditions d’Utilisation n’affectera pas la validité ou l’applicabilité de toute autre disposition, qui restera pleinement en vigueur.

Conformément aux articles 1341 et 1342 du code civil italien, j'accepte les clauses suivantes des Conditions d'Utilisation : 1.2 Le pouvoir de KIKO de modifier les Conditions d’Utilisation ; 6.1 Limite de responsabilité ; 6.2 Limite de responsabilité ; 6.4 Aucune garantie ; 7.1 Dédommagements ; 10.1 Le pouvoir de KIKO de mettre fin aux Conditions d’Utilisation ou de suspendre les services en vertu de ces dispositions.